นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรียน ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

            บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด ("บริษัทฯ ") เป็นบริษัทที่ดำเนินการในการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ใน การรักษาสัตว์เลี้ยง ดูแล ฝากเลี้ยง ขายผลิตภัณฑ์ สินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การอาบน้ำ ตัดขน และบริการเสริมที่บริษัทฯ มีให้แก่ท่าน เช่น การรับส่งสัตว์เลี้ยง (Pet Taxi) การเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงข้ามประเทศ (Pet Relocation) การประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง (Petsurance) ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ส (E-Commerce) การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาการลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น การร่วมทุน การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ การเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ คู่ค้า บริษัทฯ พันธมิตร การทำสัญญาจ้างแรงงาน การทำสัญญานายหน้าประกันชีวิต การทำสัญญาเช่า สัญญาจ้างบริการหรือสัญญาจ้างทำของต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย การดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นจึงอยู่ภายใต้บทบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

            บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ การส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น ตลอดจนเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

            ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งว่าบริษัทฯ ได้มีการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ในการดูแลของบริษัทฯ ก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ ("พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล")

            ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นที่เว็บไซด์ดังนี้ https://www.thonglorpet.comเป็นช่องทางที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่น และสิทธิของท่านตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยติดต่อเราที่ email:[email protected] หรือ สำนักงานบริษัท โทร.02-079-9999 ติดต่อฝ่ายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำขอจากท่าน บริษัทฯ จะพิจารณาและดำเนินการตามที่ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด


ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด

25 พฤษภาคม 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด และ บริษัทในเครือ หมายรวมถึง บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน (ซึ่งต่อใปนี้รวมเรียกว่า "TLPH" "บริษัทฯ" หรือ "เรา") 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ TLPH ครอบคลุมถึง

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บ การรวบรวม การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง (รวมเรียกว่า "ข้อมูล")

2. วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

4. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์

6. สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

7. การนำเอาคุกกี้ และ เว็บอื่น ๆ มาใช้ และการใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น

8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

(1.) ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ตลอดจนวิธีการจัดเก็บ การรวบรวม การได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง (รวมเรียกว่า "ข้อมูล")

            1.1) ประเภทของข้อมูลที่ TLPH เก็บรวบรวม การนำมาใช้ประมวลผลหรือเปิดเผยโดย TLPH จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลนั้นของท่าน เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสัตว์เลี้ยง ดูแล ฝากเลี้ยง ขายผลิตภัณฑ์ สินค้าต่าง ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง การอาบน้ำ ตัดขน และบริการเสริมที่บริษัทฯ มีให้แก่ท่าน เช่น การรับส่งสัตว์เลี้ยง (Pet Taxi) การเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงข้ามประเทศ (Pet Relocation) การประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง (Petsurance) ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ส (E Commerce) การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาการลงทุนประกอบธุรกิจ เช่น การร่วมทุน การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ การเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ คู่ค้า บริษัทฯ พันธมิตร การทำสัญญาจ้างแรงงาน การทำสัญญานายหน้าประกันชีวิต การทำสัญญาเช่า สัญญาจ้างบริการหรือสัญญาจ้างทำของต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น

            TLPH เก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการ เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ TLPH และ/หรือเมื่อท่านได้รับการบริการหรือได้ใช้บริการใด ๆ จาก TLPH อันได้แก่ ข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตนเมื่อท่านลงทะเบียน  และ/หรือกรอกข้อมูลในใบสมัคร และ/หรือ แบบฟอร์มต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อรับการรักษา และ/หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์ และ/หรือ ใช้บริการต่าง ๆ ของ TLPH ข้อมูลเหล่านี้ อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวอื่น ๆ   หมายเลขโทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมลล์ รูปภาพ ลายมือชื่อ เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ อาทิ เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร รายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินช่องทางอื่น ๆ ประวัติการชำระเงินซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ข้อมูลจากการสแกนการชำระเงินต่าง ๆ เช่น คิวอาร์โค้ต บาร์โค้ต รวมถึงข้อมูลการธนาคารหรือการชำระเงินอื่น ๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน 
 • Code เกี่ยวกับโปรแกรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ รายละเอียดบริการและ/ หรือสินค้าต่าง ๆ ที่ท่านเคยได้รับและ/หรือซื้อจากบริษัทฯ หรือคู่ค้า และ/หรือ พันธมิตรของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่านกับ TLPH เช่น ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูลการเข้าเสนอราคา 
 • ข้อมูลการเข้ามารับบริการการรักษาพยาบาล การมาซื้อสินค้า มารับบริการอาบน้ำตัดขน มาฝากเลี้ยง และมาใช้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับประเภทของการทำธุรกรรมของท่าน
 • ข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซต์ www.thonglorpet.com เว็บไซต์อื่น ๆ หรือแอปพลิเคชันที่ TLPH เป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TLPH ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการโต้ตอบ (response) กับโฆษณาออนไลน์ของ TLPH ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา
 • ข้อมูลจากการทำธุรกรรม ผ่าน E Commerce ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อสร้างบัญชีออนไลน์ หรือบัญชีของแอปพลิเคชัน
 • ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท้อป หรือสมาร์ทโฟน) ข้อมูลประเภทการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP (Internet Protocol)  address ของอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับปลายทาง
 • บันทึกการติดต่อของท่านกับ TLPH ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ การบันทึกเสียงสนทนา หมายเลขผู้โทรศัพท์เข้า หรือการฝากข้อความเสียง (Voice mail) หรือการบันทึกภาพและการบันทึกเสียง ผ่านกล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) จาก Call Center เมื่อท่านติดต่อกับเรา หรือการติดต่อเพื่อรับบริการในรูปแบบ VDO Call Service (มีการบันทึกภาพและเสียง) รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น SMS Social Media และอีเมลล์ เป็นต้น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ TLPH เมื่อท่านแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา และ/หรือเพื่อเราติดต่อกลับไป
 • ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ที่ท่านใช้รหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook Instagram Twitter หรือ/และ Line เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของ TLPH เช่น บัญชีสื่อสังคมออนใลน์ (Social Media Account ID) รายการที่ท่านชอบ (Likes) สิ่งที่ท่านสนใจ (Interests) และรายชื่อเพื่อน ๆ และ/หรือ สมาชิกในกลุ่มของท่าน
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อกับท่าน เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ หมายเลขโทรคัพท์ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านที่ท่านได้แจ้งต่อ TLPH เมื่อท่านตกลงเข้าร่วมกิจกรรม การสำรวจ การวิจัย การแข่งขัน การจับฉลากชิงโชค เป็นต้น
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บข้อมูลหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • ในบางกรณี การเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ ตลอดจนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ สัตว์เลี้ยง ที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ (Sensitive Personal Data) ประวัติของท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ อายุ เพศ ศาสนา คู่สมรส จำนวนบุตร รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพ (เช่น การแพ้ขนสัตว์) เป็นต้น

            1.2) วิธีการเก็บรวบรวมหรือการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            TLPH มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยกระบวนการดังต่อใปนี้

 • ข้อมูลที่ท่านได้ติดต่อสื่อสารที่ท่านเป็นผู้มอบให้กับ TLPH ในรูปแบบต่าง ๆ สื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา ข้อมูลที่ท่านสมัครลงทะเบียน เพื่อเข้าใช้บริการของเรา หรือข้อมูลที่ท่านให้ใว้กับ TLPH ในใบแบบฟอร์มขอใช้บริการ ขอข้อมูล หรือคำขออื่นใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตลอดจนข้อมูลที่ TLPH ได้จากท่านเมื่อมีการทำแบบสำรวจต่าง ๆ และ/หรือ การให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น (Feedback) โดยผ่านทาง Call Center จดหมาย ทางเอกสาร ทางโทรศัพท์ ทางข้อความ หรืออีเมล หรือข้อมูลที่ท่านเข้าใช้บริการ ณ สาขา หรือ Wellness Center ของ TLPH
 • ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าใช้บริการของ TLPH ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookie) หรือ บีคอน Beacon หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลกิจกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นของ TLPH บนมือถือท่าน (Mobile applicationactivity) และบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device type) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการของ TLPH 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ TLPH ได้รับจากบริษัทในเครือ จากบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ จากสมาคมต่าง ๆ จากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อกับบริการของ TLPH จากโรงพยาบาลสัตว์อื่น ๆ จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ (public records) และที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะ (non-public records) ตลอดจนผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นการให้บริการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน
 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกำกับดูแล ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย 
 • ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบข้อความ รวมไปถึงภาพและเสียงเมื่อท่านติดต่อกับบุคลากร เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พนักงานขาย ตัวแทน นายหน้า คนกลาง ประกันภัย ผู้รับจ้าง คู่ค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้กระทำการแทน หรือบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า "บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ") ผ่านทางเว็บไซด์แอปพลิเคชัน สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ อีเมล์ล การพบปะกันโดยตรง การสัมภาษณ์ ข้อความสั้น (SMS) โทรสาร ไปรษณีย์ VDO Call Service หรือโดยวิธีการอื่นใด
 • สำหรับบริการบางประเภท เช่น บริการ Wellness บริการ Petsurance (บริการประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง) ทางเราอาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะของสัตว์เลี้ยง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติม
 • บริการทางการตลาด การส่งเสริมการขาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสัตว์เลี้ยงเพิ่มเดิม เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากท่านเมื่อลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลในใบเอกสารของเรา หรือแบบฟอร์มอื่น ๆ เพื่อรับหรือขอใช้บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยท่าน เป็นต้น และ/หรือ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการอื่น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการบริการนั้น ๆ โดยเฉพาะ 
 • บริการ Telemedicine เพื่อดำเนินการตามกระบวนการลงทะเบียนรับการบำบัดรักษาโดย  สัตวแพทย์ทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเจ้าของ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของท่านเพิ่มเดิม เช่น ชื่อ วัน/เดือน/ปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหมายเลขบัตรอื่น ๆ เพศ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ล ข้อมูล สุขภาพของสัตว์เลี้ยง

ในกรณีดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการของบริษัทฯ จะระบุถึงกิจกรรมที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นการเฉพาะสำหรับการรับบริการนั้น ๆ ทั้งนี้ เมื่อท่านสมัครเข้าใช้บริการใดบริการหนึ่งของบริษัทฯ แล้ว ท่านจะมีโอกาสในการตรวจสอบเงื่อนไขของการให้บริการก่อน และบริษัทฯ จะถามความสมัครใจของท่านในการยินยอมตกลงเงื่อนไขดังกล่าว ตามที่กฎหมายกำหนด 

การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท การไม่ให้ความยินยอม และ/หรือ ยกเลิกการให้ ความยินยอมในการก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูล อาจส่งผลให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านหรือให้บริการแก่ท่านได้ 

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่บริษัทฯ (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สมาชิกในครอบครัว) ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ และท่านขอรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต ท่านตกลงเพิ่มเติมที่จะดำเนินการให้เราได้รับการชดใช้อย่างเต็มที่ต่อความเสียหาย ความสูญเสีย การลงโทษ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงแต่ใม่จำกัดเพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินคดี ไม่ว่าในประการใด ๆ ซึ่งรวมถึงค่าปรับ เบี้ยปรับ ดอกเบี้ย เงินเพิ่ม หรือเงินอื่น ๆ ที่เรียกเก็บ เรียกปรับ หรือเก็บโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจออกกฎระเบียบ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระทำหรือการละเว้นไม่กระทำของท่าน (หรือของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ให้คำปรึกษา ตัวแทนหรือผู้แทนของท่าน) ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของท่านในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านั้นหรือที่ส่งผลให้เราถูกกล่าวหาหรือลงโทษฐานฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ

            1.3) วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

            TLPH ใช้ข้อมูลสวนบุคคลของท่านที่ให้ไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อเป็นข้อมูล ในการรักษาสัตว์เลี้ยง การซื้อสินค้า การใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีธุรกรรม E-Commerce มีธุรกรรมเพื่อเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ การเข้าเยี่ยมชม หรือ การเข้ามารับการอบรม มาสัมมนาต่าง ๆ  การมาประชุม เข้าร่วมกิจกรรม เข้าร่วมอีเวนด์ (events) เหล่านี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ข้อมูลและเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับช่วงสิทธิ และสิทธิที่ได้รับช่วงมาด้วย (หากมี) 
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านที่ส่งผ่านแบบฟอร์มของบริษัทฯ ผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือผ่านทางตัวแทน เช่น การซื้อประกันสุขภาพสัตวเลี้ยง ศูนย์ Wellness สำนักงานสาขา เว็บไชต์ หรือแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เช่น การให้ใบเสนอราคาค่ารักษาพยาบาล เสนอราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และผ่านธุรกรรม E-Commerce
 • เพื่อให้บริการและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ รวมไปถึงการดูแลบำรุงรักษา การจัดการ และการดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลทางการรักษา การบริการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของท่าน ให้สอดคล้องกับโปรไฟล์ของท่าน
 • เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบการออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ การดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการของบริษัทฯ การดูประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทฯ เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ
 • เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าสู่บัญชี TLPH ออนไลน์หรือแอปพลิเคชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯ กับท่านมีความปลอดภัยและเป็นความลับ
 • บริษัทฯ อาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งาน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบเพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซด์แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของเรา การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เกี่ยวข้องและการจัดโฆษณาบนเว็บไชต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย
 • เพื่อการส่งข้อมูลทางด้านการบริหารธุรกิจให้กับท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯ
 • เพื่อการส่งข้อมูลทางการตลาด (Marketing Information) ให้กับท่านและการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (Promotion Offers) ตามที่กล่าวต่อไปในหัวข้อ "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด" 
 • เพื่อการทำวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การรายงาน หรือการประเมินผลทางการรักษา สินค้า ที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น หรือการร้องเรียนจากท่านและเพื่อทำตามคำขอของท่าน
 • ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน และเพื่อติดต่อกับผู้สมัครงานกับบริษัทฯ 
 • เพื่อรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สำรองหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้นโยบายภายในของบริษัทฯ ที่ยึดถือปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการบริการของบริษัทฯ สำหรับงานการดำเนินงานภายใน รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหา การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ การขยายธุรกิจและการทำกิจการภายในของบริษัทฯ การตรวจสอบภายใน การสอบบัญชี
 • เพื่อดำเนินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจโรงพยาบาลสัตว์ธุรกิจ ประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • การดำเนินการใด ๆ ที่บริษัทฯ เชื่อว่าจำเป็น หรือเหมาะสม ได้แก่ เพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และตรวจจับการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาคดีความ และ/หรือ เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐบาล รัฐ รวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐบาล ต่างประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ และ/หรือ เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อปกป้องการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่าน หรือบุคคลอื่น และ เพื่อให้บริษัทสามารถหาวิธีการเยียวยา หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และ/หรือ อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 • วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น จะถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะเมื่อบริษัทฯ มีการขอข้อมูลของท่าน หรือเป็นการเก็บรวบรวมและใช้ตามข้อยกเว้นตามกฎหมาย
 • ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อบริษัทฯ และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น 

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ เมื่อ 

 • ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ ตามกฎหมาย
 • เป็นการจำเป็นเพื่อการรักษา และให้บริการต่าง ๆ และ/หรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้ารับการรักษา และ/หรือ เข้ารับบริการ
 • เป็นการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและ/หรือสุขภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • มีการจัดทำเอกสารรายงานทางการสัตวแพทย์ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือ สถิติ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม ตลอดจน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินธุรกรรม หรือ กิจกรรม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลบางประการที่บริษัทฯ ร้องขอ อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการรักษา หรือต่อการให้บริการของบริษัทฯ ต่อท่าน หรือต่อการตอบสนองต่อข้อร้องขออื่น ๆ ของท่านได้ เช่น บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการเพื่อเข้าทำการรักษาสัตว์เลี้ยงของท่านได้ หรือ บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับสัญญาประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้ 

บริษัทฯ จะแจ้งและขอความยินยอมจากท่าน หากเราประสงค์จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในเอกสารความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเอกสารความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอนุญาตให้กระทำเป็นอย่างอื่น

(2.) วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

บริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และบริษัทฯ จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของท่านให้กับเฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของท่านในการจัดหารักษา และ/หรือ จัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เพื่อการให้บริการของบริษัทฯ เราจะต้องยึดมั่นและทำการปกป้องตลอดจนและรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแล ที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน

ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะได้รับความปลอดภัย

เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์และเครือข่าย บริษัทฯ นำมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจ ว่าข้อมูลของท่านที่อยู่ในระบบของบริษัทฯ นั้น มีความปลอดภัย ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บในเครือข่ายที่มีความปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับด้านนี้ และมีจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว นอกจากมาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยที่กล่าวข้างต้นแล้วเทคโนโลยีที่บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านคือ

 • Secured Socket Layer (SSL) และ Transport Layer Security (TLS) : เพื่อไม่ให้มีการตรวจพบข้อมูลใดๆ ในขณะที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Secured Socket Layer (SSL) และโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย Transport Layer Security (TLS) บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ ณ จุดที่บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปเข้ารหัส (เช่น ข้อมูลการรักษา ข้อมูลการชำระเงิน และการรับรองการเข้าสู่ระบบ ) บราวเซอร์ (Browser) ได้แก่ Google Chrome, Firefox, Safari และ Internet Explorer เป็นต้น 
 • ไฟร์วอลล์ (Firewal): บริษัทฯ ได้มีการวางชั้นของไฟร์วอลล์ (ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ
 • ชอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ (Virus and Malware Scan): บริษัทฯ มีการดิดตั้งซอฟต์แวร์สแกนไวรัสและมัลแวร์ และอัปเดตเป็นระยะ ๆ ในคอมพิวเตอร์และเชิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของบริษัทฯ

(3.) ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

 • บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านนานตราบเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ จะต้องรวบรวมและประมวลผล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ 
 • บริษัทฯ จะยังเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านต่อไป แม้ว่าท่านจะยุติการรักษากับบริษัทฯ ไปเกินกว่า 12 เดือน ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นเพื่อการรักษาต่อไปในอนาคต และ/หรือ เพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย หรือทำการเก็บในรูปแบบที่ทำให้ระบุตัวตนตัวบุคคลแบบ "แอนโนนีมัส" (Anonymous) 
 • ในส่วนของการรักษา บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยงไว้นานเท่าที่จำเป็นต้องเก็บเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์ หรือ การติดต่อครั้งสุดท้ายกับ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าที่กำหนดหากกฎหมายอนุญาต
 • เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาและอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านไว้ในรูปแบบที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านต่อไป แม้จะพ้นกำหนดอายุคามตามกฎหมายแล้ว เช่น กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • บริษัทฯ จะมีการดำเนินการในขั้นตอนอันเหมาะสม เพื่อทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่าน ตามระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลข้างต้น

(4.) การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่านไว้เป็นความลับ แต่ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับ อนุญาตให้กระทำได้ ในกรณีที่การเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้การรักษาให้สามารถบรรจุตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลได้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลต่าง ๆ ดังกรณี ต่อไปนี้

            4.1 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยงของท่าน

            การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่าง TLPH และ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือ บริษัทพันธมิตร และ/หรือ บริษัทคู่ค้า คู่สัญญา ฉะนั้น บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านกับอีกบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษา การใช้บริการของท่านจะเป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ จะดำเนินการกับข้อมูลของท่านอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้จะปฏิบัติตามเอกสารความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลตังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง และพันธมิตรทางธุรกิจหรือบุคคลที่สามที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลจะดำเนินการตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของท่านกับบริษัทที่เป็นพันธมิตร (partners) บริษัทคู่ค้า บริษัทคู่สัญญา หรือบุคคลอื่น เพื่อที่บริษัทฯ จะได้มีการรักษา มีผลิตภัณฑ์ หรือมีบริการไปยังท่าน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก www.thonglorpet.com ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นพันธมิตร (partners) บริษัทคู่ค้า บริษัท คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นนั้น อาจมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

            4.2 การโอน ถ่าย และ/หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ 

            ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน ถ่าย ถูกจัดเก็บไว้ หรือถูกประมวลผลโดยบริษัทฯ หรืออาจถูกส่งให้แก่บริษัทที่เป็นพันธมิตร (partners) บริษัทคู่ค้า บริษัทคู่สัญญา หรือ บุคคลอื่น หรือหน่วยงานใด ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ซึ่งอาจมีที่ตั้งหรืออาจให้บริการอยู่ในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดมาตรฐานในการทำข้อตกลง และ/หรือ สัญญาร่วมธุรกิจกับหน่วยงานที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นในมาตรฐานการคุ้มครอง ตามเอกสารนี้ ที่เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่าน จะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย 

            บริษัทฯ จะโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลใปยังต่างประเทศต่อเมื่อปรากฎว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ เช่น การประมวลผลในระบบคลาวด์ (Cloud ) หรือระบบอื่น ๆ โดยบริษัทที่มีมาตรฐานความมั่นคง และ/หรือ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบการเข้ารหัส หรือวิธีการอื่น ๆ ที่มีรูปแบบที่มีความปลอดภัยระดับมาตรฐานที่เป็นการยอมรับได้ 

            กรณีที่บริษัทฯจะโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลไปยังต่างประเทศ เช่น 

 • การทำประกันภัยต่อ/รับประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อในต่างประเทศ
 • กรณีที่บริษัทฯ มีจัดเก็บ และ/หรือ โอน ถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการจัดเก็บในต่างประเทศ
 • การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษา การค้นคว้าวิจัย ผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการ ระหว่างประเทศ เป็นต้น

(5.)   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ 

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นและภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทฯ อาจจะใช้ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลการติดต่อของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การส่งเนื้อหา (ทางไปรษณีย์ อีเมล โทรศัพท์ และ/หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ) เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผ่านการแนะนำของผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการสื่อสาร การตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของเรา ข้อมูลทางการตลาด คำแนะนำและข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง การรักษาทางการสัตวแพทย์ การรักษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง การสัมนา การฝึกอบรม โปรแกรมให้รางวัล ให้ผลประโยชน์สำหรับการเป็นลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์ ให้สิทธิพิเศษ กิจกรรมการกุศล การจัดกิจกรรมทางการตลาด การประกวด จับฉลากชิงโชค งานอีเว้นท์ และการแข่งขันต่าง ๆ ซึ่งท่านเลือกที่จะเข้าร่วม โดยในการดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคลากรและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์นี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามเอกสารฉบับนี้

            ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯ ได้ อนึ่ง การได้รับการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเกี่ยวกับ การรักษา ผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ การอาบน้ำ ตัดขน การฝากเลี้ยง และ/หรือ บริการเสริมที่บริษัทฯ มีให้แก่ท่าน เช่น การรับส่งสัตว์เลี้ยง (Pet Taxi) การเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง ข้ามประเทศ (Pet Relocation) การประกันสุขภาพสัตว์เลี้ยง (Petsurance) ธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ส (E Commerce)

            หากท่านประสงค์ที่จะไม่รับการสื่อสารการตลาดจากบริษัทฯ หรือ หากท่านไม่ต้องการรับ "เฉพาะการสื่อสารอีเมล์ลที่เกี่ยวกับการตลาด" จากบริษัทฯ อีก ท่านสามารถติดต่อเลิกรับได้ที่

            email: [email protected] หรือ สำนักงานบริษัท โทร.02-079-9999 ติดต่อฝ่ายการตลาด

            บริษัทฯ จะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

(6.) สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสัตว์เลี้ยง

 • สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ซึ่งจะมีการกำหนดขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อยืนยันตัวตนจากท่านก่อน
 • สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการขอให้จำกัด การระงับการใช้ และ/หรือ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราว
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านรวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอทราบว่าบริษัทฯ นำข้อมูลไปใช้อย่างไร มีวัตถุประสงค์อย่างไร รวมทั้งลักษณะของข้อมูลมีอย่างไร
 • สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังท่าน หรือบุคคลหรือองค์กรอื่นตามที่ท่านกำหนด
 • สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของได้
 • สิทธิในการถอนความยินยอม หรือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตความยินยอมของท่านที่เคยให้แก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว
 • สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการไต้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

            บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หลังจากที่ท่านมีคำขอดังกล่าวมาถึงบริษัทฯ หากท่านต้องการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อมายังบริษัทฯ ที่

 • อีเมล์ (email) [email protected]
 • เบอร์โทรศัพท์ :Call Center หมายเลข 02-079-9999 
 • ส่งจดหมายติดต่อมายัง: บริษัท โรงพยาบาบสัตว์ทองหล่อ จำกัด เลขที่ 80 ถ.ริมคลองแสนแสบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 ระบุผู้รับเป็น "ฝ่ายข้อมูลส่วนตัว"

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิของท่าน ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ บริษัทฯ จะทำการบันทึกการปฏิเสธคำขอพร้อมด้วยเหตุผลเท่าที่กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิของท่าน หากปรากฏว่าท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

บริษัทฯ อาจมีสิทธิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอใช้สิทธิข้างต้น

หมายเหตุ - หากท่านขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หรือกรณีการถอนความยินยอมที่ท่านเคยให้ไว้อาจส่งผลกระทบต่อ

1) กรณีการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการในบางส่วนที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือ

2)   กรณีการปฏิบัติตามสัญญา เช่น สัญญาประกันภัย หรือสัญญาจ้างงาน ได้

(7.) การนำคุกกี้และเว็บอื่น ๆ มาใช้ 

            คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูล ,text files บนคอมพิวเตอร์ที่เก็บรวบรวม standard internet log information และข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์ มีการส่งไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเว็บบราวเซอร์ ที่ท่านอนุญาต ซึ่งช่วยให้ระบบของเว็บไซต์รู้จักบราวเซอร์ของท่าน และสามารถจับและจดจำข้อมูลบางอย่าง บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจะได้จดจำท่านบนหน้าเว็บไชต์ของบริษัทฯ และจดจำสิ่งที่ท่านตั้งค่าไว้ก่อนหน้ารวมถึงภาษาที่ท่านใช้และพื้นที่ที่ท่านอยู่ และมีการใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สามร่วมกัน รวมเรียกว่า ข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไชต์ของท่าน อย่างไรก็ตาม รหัสในไฟล์คุกกี้ จะทำให้เว็บไซต์รู้เพียงว่าท่านเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะ แต่จะไม่สามารถระบุชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นของท่านได้ เว้นแต่ท่านจะได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เว็บไซต์หรือตั้งค่ากำหนดในบราวเซอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซด์ของบริษัทฯ บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกันโดยอัตโนมัติ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าในบราวเซอร์ของท่านได้ หากท่านยังคงใช้บริการต่อไปถือว่าท่านยินยอมให้เราใช้คุกกี้ตามรายละเอียดในนโยบายการใช้คุกกี้นี้คุกกี้ของ TLPH จะแบ่งการเก็บออกเป็น 3 ชนิด

คุกกี้ที่จำเป็น – คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ ได้อย่างสะดวก คุกกี้นี้จะสามารถจดจำตัวเลือกของท่านได้ (เช่น ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้งาน) และส่งมอบเนื้อหาและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ปรับแต่งเพื่อท่านโดยเฉพาะ โดยท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ – คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้ โดยท่านไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย – คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคลเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน คุกกี้ที่กล่าวมาข้างต้นอาจเป็น "คุกกี้ตามช่วงเวลา" (Session Cookie) หรือ "คุกกี้ระยะยาว" (Persistent Cookie) ก็ได้ Persistent Cookie จะคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังลงชื่อออกจากการเข้าใช้บริการหรือปิดโปรแกรมสืบค้นแล้ว

การตั้งค่าคุกกี้

คลิกไปที่หน้าตั้งค่า

อย่างไรก็ตาม เว็บไซด์ของบริษัทใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการโฆษณา - บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บไชด์ของเราที่ท่านเยี่ยมชม ลิงค์ที่กด และข้อมูลบราวเซอร์ อุปกรณ์ และ IP (Internet Protocol Address) ของท่าน บางครั้งบริษัทฯ จะแชร์ข้อมูลแก่บริษัทฯ คู่สัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการโฆษณา แชร์ข้อมูลออนไลน์ที่รวบรวมผ่านคุกกี้กับพันธมิตรด้านการโฆษณาของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยตามสิทธิในสัญญาหรือตามกฎหมายเท่านั้นเพื่อช่วยให้บริษัทฯ จดจำความต้องการของท่านตามกิจกรรมในเว็บไชต์ก่อนหน้าหรือปัจจุบันซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดหาบริการที่ดีขึ้นและเหมาะสำหรับการเข้าชมของท่านในอนาคต และ/หรือ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโฆษณาและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซด์ได้
 • เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเข้าใช้บัญชีของท่านจากผู้ไม่ได้รับอนุญาต

            การนำเว็บอื่น ๆ มาใช้ อาทิเช่น บีคอน (Beacon) เป็นต้น และ การใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลโดยบุคคลอื่น บริษัทฯ มีการนำเว็บอื่น ๆ เช่น เว็บบีคอน (web beacons) หรือรู้จักในชื่อ pixel tags หรือ transparent if เป็นกราฟิกขนาด 1x1 พิกเชลที่มองไม่เห็นซึ่งอาจถูกวางอยู่บนหน้าเว็บไซด์ของ TLPH เว็บบีคอนมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ เพื่อการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อติดตามรูปแบบการเข้าชมของผู้เข้าชมขณะที่พวกเขาสำรวจเว็บไชต์ และเพื่อติดตามว่ามีการเปิดอีเมลที่ส่งหรือดูเนื้อหาหรือไม่ โดยทั่วไปเว็บบีคอนจะถูกใช้งานร่วมกับคุกกี้เพื่อดิดตามกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมในหน้าของอุปกรณ์นั้น ๆ และบริษัทฯ ยังมีการใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทอื่น ๆ เช่น Google Analytics บนเว็บไซค์ของบริษัทฯ บนหน้า Facebook ของบริษัทฯ โดย Google Analytics มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ เพื่อช่วยวิเคราะห์และพัฒนาประสบการณ์การเยี่ยมชมเว็บไซค์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซด์ TLPH ของท่าน (เช่นที่อยู่ IP, URL ที่เข้าชม, วันที่และเวลาที่มีการดูเพจ) จะถูกส่งและจัดเก็บโดย Google บนเซิร์ฟเวอร์ของทาง Google ซึ่ง Googleจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม และจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซด์และให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซด์และการใช้อินเทอร์เน็ต Google สามารถถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนดหรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลผลข้อมูลในนามของ Google เป็นต้น 

การเชื่อมโยงเว็บไชต์และการบริการอื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไชต์อื่น ๆ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ใช้แค่กับเว็บไชต์ของบริษัทฯ เท่านั้น ในบางครั้งบางส่วนของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลอื่น ๆ   ที่อาจไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านควรตรวจสอบประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไชต์หรือบริการเหล่านั้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายในการรวบรวม การใช้ การโอนย้าย และการเบีดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างละเอียด

(8.) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว 

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา หรือปรับเปลี่ยนเอกสารฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต และท่านสามารถดูการแก้ไขเอกสารความเป็นส่วนตัว

หากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เราจะประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านรับรู้ถึงข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และภายใต้สถานการณ์ใดที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถตรวจสอบเวลาที่บริษัทฯ แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้โดยการอ้างจากวันที่แก้ไขล่าสุดได้ระบุที่ด้านล่างของเอกสารฉบับนี้เอกสารความเป็นส่วนตัวของบริษัทนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

กลับไปที่หน้าหลักเว็บไซต์