Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
Job Position

เจ้าหน้าที่ Front Office สาขาติวานนท์

Job Description : งานปฏิบัติการของหน่วย FRONT OFFICE
   -   ปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องในการจัดยา ตามใบสั่งแพทย์
 -     ปฏิบัติงานในการต้อนรับลูกค้าที่มาบริการ
-     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
 -   ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 -   แก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า
 -    ติดตามทวงหนี้จากลูกค้าที่ค้างชำระ
 -    ทำการนัดหมายกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 -   ทำการตรวจนับสินค้าและทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ
 -    ทำการเบิกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
  -   สรุปและส่งงานรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับหมอบหมายต่อหัวหน้างาน

  Location :

สาขาติวานนท์

Applicant's Qualification : -  วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
-  อายุไม่เกิน 35 ปี
-  รักสัตว์ชอบทำงานด้านบริการ
-  สามารถทำงานเป็นกะได้ (07.00 - 16.00),(15.00 - 24.00 ),(23.00 - 08.00 )
    ช่องทางการติดต่อ Tel:02-079-9910 / [email protected]@Mco7597z
Job Position

เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด/Xray ด่วน

Job Description :
 • กิจกรรมหลักที่ต้องปฏิบัติ
  ห้องผ่าตัด, X-ray , EKG CT-scan,Fluoroscope
  1.ดำเนินการ x-ray , EKG, CT-scan,Fluoroscope โดยผลที่ออกมา
  จะต้องมีคุณภาพ
  2.ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งาน
  3.ดูแลความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ X-ray
  EKG ,CT-scan,Fluoroscope ให้มีอายุการใช้งานได้นาน
  และพร้อมใช้เสมอ
  4.จัดเตรียมซองฟิล์ม,แผ่น CD และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องให้
  พร้อมใช้งาน
  5.ดูแลฟิล์มและจัดเก็บฟิล์มเพื่อให้สะดวกในการค้นหา
  ห้องผ่าตัด
  1.จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดให้พร้อมใช้งาน
  2.ดูแลรักษาเครื่องมือ,อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผ่าตัดให้มีอายุการ
  ใช้งานได้นานและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  3.ทำความสะอาดห้องผ่าตัดรวมทั้งเครื่องมือและ
  อุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธี
  4.ห่ออบอุปกรณ์และผ้าต่างๆที่ใช้ในการผ่าตัด
  5.ดูแลเครื่องอบฆ่าเชื้อและทำการอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ผ่าตัด
  6.คอยดูแลและคอยให้ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่มีการผ่าตัด
  7.จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ
  ที่ต้องใช้ในการบันทึกเมื่อมีผ่าตัด
  8.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
  การปฏิบัติงานทั่วไป
    -   ทราบวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามAction plan  ของแผนกอย่างต่อเนื่อง
  -    ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
  -   ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
  -   ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
  -    พร้อมแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงาน
  -   เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในแผนกและองค์กร
  -   สรุปและส่งงานรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับหมอบหมายต่อหัวหน้างาน
     - ดูแลรักษา  อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆในแผนกให้ พร้อมใช้งาน
  -   ช่วยประหยัดและดูแลการใช้จ่ายในแผนกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  -   สร้างวัฒนธรรมในแผนกและองค์กรที่ดีและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
  -   เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯที่ได้รับหมอบหมาย
  -   งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
Location :

สำนักงานใหญ่ (พระราม9)

Applicant's Qualification :
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ พยาบาลสัตว์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษย์สัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มีจิตใจให้บริการ
 • มีประสบการด้านผ่าตัด ของโรงพยาบาลคนหรือโรงพยาบาลสัตว์รับพิจารณาเป็นพิเศษช่องทางการติดต่อ Tel:02-079-9910 / [email protected]@Mco7597z
Job Position

Pet Taxi (ขับรถรับ/ส่ง สุนัขและแมว) สาขารามอินทรา/สาขาพระราม2

Job Description : งานปฏิบัติการรับส่งลูกค้า
 • ให้บริการด้านรับ- ส่งสัตว์เลี้ยง  แก่ลูกค้าที่มาใช้
บริการ
 • ปฏิบัติงานในแผนกให้สอดคล้องกับเอกสารระบบ
บริหารคุณภาพ
 • เข้าร่วมอบรมและฝึกฝนกับหน่วยงานในแผนกและ
จากแหล่งอื่นที่จะสามารถพัฒนาความรู้ ความชำนาญและเทคนิคต่างๆ
 •  ดูแล รักษา  ทำความสะอาด รถ ตามตารางการ
บำรุงรักษาสภาพรถ
  - ทราบวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามAction plan  ของแผนกอย่างต่อเนื่อง
- ปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
-  พร้อมแก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงาน
  Location :

สาขารามอินทรา/สาขาพระราม2

Applicant's Qualification : - วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
- ไม่จำกัดเพศ/อายุ
- ทราบเส้นทางในกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี
- มีบัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์
- มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
   ช่องทางการติดต่อ Tel:02-079-9910 / [email protected]@Mco7597z