Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
Job Position

Data Analyst

Job Description : Role and Responsibilities:
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอก เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำมาวางแผนการตลาด
- จัดทำโมเดลทางสถิติในการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าเพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้าและบริการ
- จัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และผลการจัดกิจกรรมทางการตลาดให้กับทีมงานและผู้บริหาร
- งานวิเคราะห์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- พัฒนาระบบรายงาน
- จัดทำคู่มือการใช้งานระบบรายงาน
- สนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งานระบบ
- ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นนโยบายขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด Location :

พระราม9 (สำนักงานใหญ่)

Applicant's Qualification :  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือมากกว่า ด้าน Computer Science สถิติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการใช้เครื่องมือสถิติ และคณิตศาสตร์ และมีทักษะทางด้าน SQL Server (Database)
- มีความสนใจด้าน Data Analytics
- มีทักษะการวิเคราะห์ที่แตกฉาน

- สามารถใช้งาน Tableau หรือ BI Tools อื่นๆ ได้
- สามารถออกแบบและพัฒนา Report และ Dashboard ได้
- สามารถพัฒนา Report ให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และระบบต่างๆ ขององค์กรได้
- มีทักษในการวิเคราะห์ ประมวลผล และการนำเสนอมีความละเอียดรอบคอบและทักษะการสื่อสารที่ดี
Job Position

สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ (HR Officer)

Job Description :
 • -ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งหมด เช่น ห้องพยาบาล จุดพักผ่อน
 • -ดูแลกฏระเบียบให้กับพนักงานของสาขา เวลาเข้าออก, การแต่งกาย, การเบิกจ่าย, สวัสดิการ, ยูนิฟอร์ม
 • -บริหารจัดการ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับงานบุคคล
 • -ในบริการด้านกิจกรรมบุคคล ตั้งแต่พนักงานเข้าเริ่มงาน ขณะปฏิบัติงาน ตลอดระยะเวลาการทำงาน
 • -จัดกิจกรรม แรงงานสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน ทั้งพนักงานและหัวหน้างาน
 • -มีความคิดสร้างสรรค์ ในการเสนอ ปรับปรุง วิธีการดูแลพนักงานของสาขานั้นๆ ให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
Location :

สำนักงานใหญ่ (พระราม9)

Applicant's Qualification : - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่       เกี่ยวข้อง
- ไม่จำกัดเพศ / อายุ ไม่เกิน 35  ปี
- มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล (เงินเดือน สวัสดิการ อบรม ยูนิฟอร์ม กิจกรรม อื่นๆ รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถ ใช้โปรแกรม PSD,Ai ได้เบื้องต้น
   ช่องทางการติดต่อ Tel:02-079-9910 / [email protected]: @Mco7597z
Job Position

Front Office สาขาศรีนครินทร์

Job Description : งานปฏิบัติการของหน่วย FRONT OFFICE
 -   ผลักดันวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามAction plan  ของแผนกในหัวข้อที่ส่งผลต่อยอดขายและKPI ที่แผนกกำหนด
  -   ปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องในการจัดยา ตามใบสั่งแพทย์
 -     ปฏิบัติงานในการต้อนรับลูกค้าที่มาบริการ
-     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
 -   ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 -   แก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า
 -    ติดตามทวงหนี้จากลูกค้าที่ค้างชำระ
 -    ทำการนัดหมายกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 -   ทำการตรวจนับสินค้าและทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ
 -    ทำการเบิกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
  -   สรุปและส่งงานรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับหมอบหมายต่อหัวหน้างาน
 -    ดูแลรักษา  อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆในแผนกให้ พร้อมใช้งาน Location :

ศรีนครินทร์

Applicant's Qualification : - ปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับเด็กจบใหม่
- ไม่จำกัดเพศ / อายุไม่เกิน 35 ปี
    ช่องทางการติดต่อ Tel:02-079-9910  คุณแชมป์/คุณเก๋
    [email protected]@Mco7597z
* สามารถกรอกใบสมัครส่งมาทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Link ด้านล่าง
https://forms.gle/hfKdyZcbzBgKnLjZ6
 
Job Position

Front Office สาขาพัทยา

Job Description : งานปฏิบัติการของหน่วย FRONT OFFICE
 -   ผลักดันวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามAction plan  ของแผนกในหัวข้อที่ส่งผลต่อยอดขายและKPI ที่แผนกกำหนด
  -   ปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องในการจัดยา ตามใบสั่งแพทย์
 -     ปฏิบัติงานในการต้อนรับลูกค้าที่มาบริการ
-     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
 -   ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 -   แก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า
 -    ติดตามทวงหนี้จากลูกค้าที่ค้างชำระ
 -    ทำการนัดหมายกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 -   ทำการตรวจนับสินค้าและทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ
 -    ทำการเบิกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
  -   สรุปและส่งงานรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับหมอบหมายต่อหัวหน้างาน
 -    ดูแลรักษา  อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆในแผนกให้ พร้อมใช้งาน
  Location :

สาขาพัทยา

Applicant's Qualification : - ปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับเด็กจบใหม่
- ไม่จำกัดเพศ / อายุไม่เกิน 35 ปี
    ช่องทางการติดต่อ Tel:02-079-9910  คุณแชมป์/คุณเก๋
    [email protected]@Mco7597z
* สามารถกรอกใบสมัครส่งมาทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Link ด้านล่าง
https://forms.gle/hfKdyZcbzBgKnLjZ6
Job Position

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์บัญชีและการเงิน

Job Description :
 • งานปฏิบัติการบัญชี
 • วิเคราะห์งบการเงิน รายการในงบการเงิน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนและประสานงานการกับทุกหน่วยงานในการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • Monitor ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับงบประมาณ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ต่างๆเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • Monitor ให้งบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายทางบัญชี
 • ปรับปรุงนโยบายทางการบัญชีและการเงินให้มีประสิทธิภาพ
Location :

สำนักงานใหญ่ (พระราม9)

Applicant's Qualification :
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสูงกว่า
 •   CPA: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)    
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี ด้านการบัญชี (หมายรวมถึง การสอบบัญชี Financial Controller เป็นต้น) และ/หรือ การเงิน                                                                    
 • ช่องทางการติดต่อ Tel:02-079-9910 /
 • [email protected]@Mco7597z
 • ติดต่อคุณแชมป์/คุณเก๋
Job Position

Front Office สาขาพระราม2

Job Description : งานปฏิบัติการของหน่วย FRONT OFFICE
 -   ผลักดันวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามAction plan  ของแผนกในหัวข้อที่ส่งผลต่อยอดขายและKPI ที่แผนกกำหนด
  -   ปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องในการจัดยา ตามใบสั่งแพทย์
 -     ปฏิบัติงานในการต้อนรับลูกค้าที่มาบริการ
-     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
 -   ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 -   แก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า
 -    ติดตามทวงหนี้จากลูกค้าที่ค้างชำระ
 -    ทำการนัดหมายกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 -   ทำการตรวจนับสินค้าและทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ
 -    ทำการเบิกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
  -   สรุปและส่งงานรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับหมอบหมายต่อหัวหน้างาน
 -    ดูแลรักษา  อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆในแผนกให้ พร้อมใช้งาน
  Location :

สาขาพระราม2

Applicant's Qualification : - ปริญญาตรีด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับเด็กจบใหม่
- ไม่จำกัดเพศ / อายุไม่เกิน 35 ปี
    ช่องทางการติดต่อ Tel:02-079-9910  คุณแชมป์/คุณเก๋
    [email protected]@Mco7597z
* สามารถกรอกใบสมัครส่งมาทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Link ด้านล่าง
https://forms.gle/hfKdyZcbzBgKnLjZ6