Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours
Job Position

Front Office สาขาศรีนครินทร์

Job Description : งานปฏิบัติการของหน่วย FRONT OFFICE
 -   ผลักดันวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามAction plan  ของแผนกในหัวข้อที่ส่งผลต่อยอดขายและKPI ที่แผนกกำหนด
  -   ปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องในการจัดยา ตามใบสั่งแพทย์
 -     ปฏิบัติงานในการต้อนรับลูกค้าที่มาบริการ
-     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
 -   ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 -   แก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า
 -    ติดตามทวงหนี้จากลูกค้าที่ค้างชำระ
 -    ทำการนัดหมายกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 -   ทำการตรวจนับสินค้าและทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ
 -    ทำการเบิกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
  -   สรุปและส่งงานรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับหมอบหมายต่อหัวหน้างาน
 -    ดูแลรักษา  อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆในแผนกให้ พร้อมใช้งาน Location :

ศรีนครินทร์

Applicant's Qualification :  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- รักในงานบริการ
- สามารถเข้างานเป็นกะได้ เช้า/บ่าย/Night
- ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

สวัสดิการที่จะได้รับ
- ส่วนลดพนักงาน 30%
- ส่วนลด ซื้อสินค้า Pet Shop 15%
- ส่วนลด อาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง 30%
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
Job Position

Front Office สาขาพัทยา

Job Description : งานปฏิบัติการของหน่วย FRONT OFFICE
 -   ผลักดันวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามAction plan  ของแผนกในหัวข้อที่ส่งผลต่อยอดขายและKPI ที่แผนกกำหนด
  -   ปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องในการจัดยา ตามใบสั่งแพทย์
 -     ปฏิบัติงานในการต้อนรับลูกค้าที่มาบริการ
-     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
 -   ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 -   แก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า
 -    ติดตามทวงหนี้จากลูกค้าที่ค้างชำระ
 -    ทำการนัดหมายกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 -   ทำการตรวจนับสินค้าและทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ
 -    ทำการเบิกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
  -   สรุปและส่งงานรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับหมอบหมายต่อหัวหน้างาน
 -    ดูแลรักษา  อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆในแผนกให้ พร้อมใช้งาน
  Location :

สาขาพัทยา

Applicant's Qualification :  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- รักในงานบริการ
- สามารถเข้างานเป็นกะได้ เช้า/บ่าย/Night
- ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

สวัสดิการที่จะได้รับ
- ส่วนลดพนักงาน 30%
- ส่วนลด ซื้อสินค้า Pet Shop 15%
- ส่วนลด อาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง 30%
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Job Position

Front Office สาขาพระราม2

Job Description : งานปฏิบัติการของหน่วย FRONT OFFICE
 -   ผลักดันวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามAction plan  ของแผนกในหัวข้อที่ส่งผลต่อยอดขายและKPI ที่แผนกกำหนด
  -   ปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างต่อเนื่องในการจัดยา ตามใบสั่งแพทย์
 -     ปฏิบัติงานในการต้อนรับลูกค้าที่มาบริการ
-     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกค้า
 -   ประสานงานกับแผนกและหน่วยงานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
 -   แก้ไขปัญหาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดปัญหาการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า
 -    ติดตามทวงหนี้จากลูกค้าที่ค้างชำระ
 -    ทำการนัดหมายกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
 -   ทำการตรวจนับสินค้าและทำการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่มีชำรุดเสียหายหรือหมดอายุ
 -    ทำการเบิกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
  -   สรุปและส่งงานรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับหมอบหมายต่อหัวหน้างาน
 -    ดูแลรักษา  อุปกรณ์  เครื่องมือต่างๆในแผนกให้ พร้อมใช้งาน
  Location :

สาขาพระราม2

Applicant's Qualification :  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- รักในงานบริการ
- สามารถเข้างานเป็นกะได้ เช้า/บ่าย/Night
- ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

สวัสดิการที่จะได้รับ
- ส่วนลดพนักงาน 30%
- ส่วนลด ซื้อสินค้า Pet Shop 15%
- ส่วนลด อาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยง 30%
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ