Thonglor Pet Hospital, Open 24 hours

อาหารที่เหมาะสม (7 cares)

21 / Jan / 2022
การให้อาหารที่ถูกต้องในสัตว์เลี้ยงควรให้เหมาะสมตามช่วงอายุสายพันธุ์ รวมถึง ภาวะบางอย่าง เช่น การตั้งครรภ์ การทำหมัน
 

การเลือกอาหารที่ดีและเหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงต้องดูในเรื่อง

  1. สัตว์เลี้ยงอยู่ในช่วงอายุเท่าไร สภาพร่างกายเป็นอย่างไรร่วมถึงกิจกรรมในแต่ละวัน
  2. ปริมาณอาหารต้องระเมินร่วมกับคะแนนร่างกาย(Body Condition) สภาพของผิวหนังและอุจจาระ
  3. วิธีการให้อาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณอาหาร จำนวนมื้อ สถานที่ให้อาหาร เหล่านี้ ล้วนมีผลกับภาวะโภชนาการในสัตว์เลี้ยง

Related Post